Chế độ thăm, gặp thân nhân đối với người sau cai nghiện tại Trung tâm

 • Chế độ thăm, gặp thân nhân đối với người sau cai nghiện tại Trung tâm được quy định tại Điều 11 Quy chế quản lý, tư vấn, dạy văn hóa, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH, theo đó:1. Người sau cai nghiện, trừ trường hợp mới được tiếp nhận vào Trung tâm dưới 7 ngày hoặc đang trong thời gian chờ Hội đồng xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành kỷ luật bằng hình thức giáo dục tại phòng kỷ luật, được phép thăm, gặp , thân nhân thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

  2. Người có mối quan hệ gia đình, họ hàng sau đây với người sau cai nghiện được phép thăm gặp người sau cai nghiện:

  a) Ông, bà (kể cả bên ngoại và bên nội);

  b) Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, mẹ kế, bố dượng,);

  c) Vợ, chồng, con (kể cả con nuôi, con dâu, con rể);

  d) Cậu, mợ, cô dì, chú, bác bên nội, bên ngoại; anh chị em ruột, anh chị em họ, cháu nội, cháu ngoại, cháu họ.

  3. Người sau cai nghiện được gặp thân nhân 1 lần/tuần, mỗi lần không quá 2 giờ và tối đa không quá 3 người trong một lần gặp. Trường hợp được khen thưởng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 14 của Quy chế này được gặp thân nhân không quá 2 lần/tuần trong một tháng. Trường hợp có lý do đặc biệt được Giám đốc Trung tâm đồng ý thì được gặp thân nhân không quá 2 lần/tuần.

  4. Người sau cai nghiện có vợ hoặc chồng và có thời gian ở Trung tâm từ 3 tháng trở lên, đồng thời có 2 trong 3 tháng liên tiếp trước đó xếp loại khá trở lên, không có tháng nào xếp loại yếu theo chế độ đánh giá, xếp loại người sau cai nghiện quy định tại Điều 8 Quy chế này thì được Giám đốc Trung tâm xem xét cho phép thăm, gặp vợ hoặc chồng tại phòng riêng do Trung tâm bố trí, mỗi tháng một lần, mỗi lần không quá 48 giờ, tùy vào điều kiện cụ thể của từng Trung tâm.

  5. Định kỳ từ 2 đến 5 ngày trong một tuần, Trung tâm tổ chức cho những người có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này được gặp thân nhân của mình. Việc tổ chức cho người có đủ điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều này thăm, gặp vợ hoặc chồng tại phòng riêng được tổ chức vào ngày Thứ Bẩy và Chủ nhật hàng tuần.

  6. Thân nhân được mang vào Trung tâm cho người sau cai nghiện các đồ dùng, vật dụng, gồm: chăn màn, quần áo và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu khác để sử dụng tại Trung tâm; đồ ăn, đồ uống không có chất cồn, hợp vệ sinh thực phẩm để sử dụng tại phòng thăm gặp; tiền đồng, thuốc bổ và thuốc chữa bệnh phải gửi lưu ký. Không được mang chất độc, chất nổ, chất dễ cháy, các chất gây nghiện bất hợp pháp và các vật, chất khác bị cấm lưu hành, sử dụng trong Trung tâm.

  7. Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập Tổ thăm gặp. Thành viên Tổ thăm gặp gồm cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ của Trung tâm. Tổ thăm gặp có trách nhiệm điều hành hoạt động thăm gặp, giải đáp những thắc mắc của người sau cai nghiện và gia đình, đình chỉ thăm gặp trong trường hợp vi phạm chế độ thăm gặp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về công tác này.

  8. Trung tâm phát hành Sổ thăm gặp dành cho thân nhân người sau cai nghiện (sau đây gọi tắt là Sổ thăm gặp; Mẫu số 02). Khi tiếp nhận người sau cai nghiện vào quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn người sau cai nghiện và thân nhân người sau cai nghiện (nếu đi cùng) về chế độ thăm gặp thân nhân quy định tại Điều này; cấp và hướng dẫn thân nhân người sau cai nghiện ghi Sổ thăm gặp. Trường hợp người sau cai nghiện không có thân nhân đi cùng thì cấp Sổ thăm gặp cho người sau cai nghiện để họ tự ghi chép và gửi về cho gia đình.

  9. Người đến thăm người sau cai nghiện đang được quản lý tại trung tâm phải xuất trình Sổ thăm gặp và một trong các giấy tờ tùy thân như: chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe… để đối chiếu với Sổ thăm gặp.

  Trường hợp mất Sổ thăm gặp, chưa đăng ký tên trong Sổ thăm gặp hoặc không có giấy tờ tuỳ thân phải có đơn xin thăm gặp có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người sau cai nghiện cư trú.

  Trường hợp thăm gặp tại phòng dành riêng, ngoài các giấy tờ trên, vợ hoặc chồng của người sau cai nghiện phải xuất trình giấy đăng ký kết hôn để chứng minh là vợ hoặc chồng hợp pháp của người sau cai nghiện và đơn xin thăm gặp được Giám đốc Trung tâm phê duyệt. Trường hợp mất giấy đăng ký kết hôn thì phải có chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

  10. Việc thăm, gặp được tổ chức ở khu vực riêng trong Trung tâm, dưới sự giám sát của cán bộ Tổ thăm gặp. Cán bộ thăm gặp phải mặc đồng phục, đeo thẻ cán bộ, có thái độ niềm nở, tôn trọng thân nhân người sau cai nghiện, tạo mọi điều kiện để buổi thăm gặp diễn ra thuận lợi, theo đúng quy định của Trung tâm. Nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, cản trở hoặc gây khó khăn cho việc thăm gặp; nghiêm cấm cán bộ thăm gặp nhận tiền, quà của người sau cai nghiện và thân nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

  11. Người sau cai nghiện và thân nhân phải tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ thăm gặp, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung, không tự tiện ra khỏi khu vực dành cho thăm gặp.

  12. Cán bộ và người sau cai nghiện khác trong Trung tâm nếu không có trách nhiệm trong hoạt động thăm gặp không được đến khu vực thăm gặp, không tiếp xúc với thân nhân người sau cai nghiện trong thời gian thăm gặp.

  13. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thăm gặp, kiểm tra điều kiện được thăm gặp của người sau cai nghiện, ghi chép các thông tin vào Sổ thăm gặp dành cho thân nhân người sau cai nghiện và Sổ giám sát hoạt động thăm gặp dành cho Trung tâm (sau đây gọi tắt là Sổ giám sát thăm gặp; Mẫu số 03), hướng dẫn các thủ tục thăm gặp cho thân nhân người sau cai nghiện, đồng thời thông báo để người sau cai nghiện chuẩn bị gặp thân nhân. Trường hợp không đủ điều kiện thăm gặp theo quy định cán bộ tiếp nhận phải giải thích rõ cho người sau cai nghiện và gia đình biết.

  14. Thân nhân người sau cai nghiện có trách nhiệm kê khai số lượng tiền, vật dụng mang cho người sau cai nghiện vào phiếu kê khai. Cán bộ phụ trách phòng thăm gặp kiểm tra, đối chiếu lần lượt, kỹ lưỡng từng đồ vật về nhãn mác, bao gói, mầu sắc, mùi, vị không để các đồ vật, chất cấm lưu hành, sử dụng trong Trung tâm được mang vào Trung tâm. Tư trang của thân nhân người sau cai nghiện và những đồ vật không được phép mang vào Trung tâm phải gửi tại ngăn tủ có khoá và lấy lại khi kết thúc hoạt động thăm gặp.

  15. Căn cứ vào số lượng ghi tại phiếu kê khai của thân nhân người sau cai nghiện, cán bộ phụ trách thăm gặp nhận tiền, ghi vào sổ lưu ký và viết phiếu thu. Sổ lưu ký phải có chữ ký của người thu tiền và người nộp tiền. Phiếu thu phải viết 03 liên, giao cho thân nhân người sau cai nghiện 01 liên, lưu tại phòng Hành chính 01 liên, bàn giao tiền và giao 01 liên cho phụ trách bếp ăn hoặc căng tin của Trung tâm.

  16. Cán bộ y tế kiểm tra thuốc; nếu thuốc còn hạn dùng, bao gói nguyên vẹn, nhãn mác rõ ràng và không trong danh mục thuốc cấm lưu hành tại Trung tâm thì nhận thuốc và viết giấy biên nhận. Giấy biên nhận phải viết đầy đủ tên, số lượng, hàm lượng thuốc, có chữ ký của thân nhân người sau cai nghiện và cán bộ y tế nhận thuốc. Giấy biên nhận phải viết thành 02 liên, 01 liên giao cho thân nhân người sau cai nghiện, 01 liên giao cho cán bộ quản lý tủ thuốc của Y tế Trung tâm.

  17. Việc bàn giao tiền, thuốc cho người phụ trách bếp ăn, căng tin hoặc cán bộ quản lý Tủ thuốc phải được thực hiện ngay trong ngày để kịp bảo quản, sử dụng. Thuốc do gia đình học viên gửi lưu ký phải được mở sổ và quản lý riêng.

  18. Người sau cai nghiện phải có thái độ tôn trọng, đúng mực với thân nhân. Nghiêm cấm các hành vi đe doạ, mặc cả và các hành vi thiếu văn hoá đối với thân nhân; nghiêm cấm nói sai sự thật, cất dấu những đồ vật không được phép sử dụng trong Trung tâm.

  19. Cán bộ phụ trách buổi thăm gặp có trách nhiệm giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của gia đình người sau cai nghiện. Những vấn đề phức tạp, không rõ hoặc không thuộc thẩm quyền thì báo cáo Tổ trưởng tổ thăm gặp hoặc Giám đốc Trung tâm để giải quyết.

  20. Trường hợp cán bộ Trung tâm cần gặp gia đình học viên hoặc gia đình học viên muốn gặp cán bộ Trung tâm để tìm hiểu, tư vấn (hoặc được tư vấn) về chuyên môn, nghiệp vụ phải đăng ký và được sự đồng ý của Tổ trưởng Tổ thăm gặp. Khi trao đổi phải có sự chứng kiến của cán bộ phụ trách thăm gặp.

  21. Trường hợp nghi vấn người sau cai nghiện cất giấu ma tuý hoặc các đồ vật, chất cấm sử dụng tại Trung tâm thì cán bộ phụ trách thăm gặp thông báo cho thân nhân người sau cai nghiện và phối hợp với cán bộ bảo vệ tiến hành kiểm tra tư trang người sau cai nghiện trước khi đưa trở lại khu ở, học tập, lao động; thông báo kết quả kiểm tra cho thân nhân người sau cai nghiện và Tổ trưởng Tổ thăm gặp.

  Trên đây là tư vấn về chế độ thăm, gặp thân nhân đối với người sau cai nghiện tại Trung tâm. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH, hoặc liên hệ Văn phòng Luật sư Đạt Điền 0966 456 678  ( đối diện Trung tâm y tế Quận Bình Tân) để được tư vấn thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *