Luật sư tư vấn doanh nghiệp TPHCM 2023: Điều kiện, hồ sơ thủ tục thành lập công ty Luật [Mới 2023]

                               

Điều kiện, hồ sơ thủ tục thành lập công ty Luật [Mới 2023]

Hiện nay, rất nhiều sinh viên luật hay những người đang hành nghề luật đều mong muốn làm chủ một công ty luật hay một văn phòng luật sư riêng. Tuy nhiên, đối với việc để thành lập công ty luật thì có chứng chỉ hành nghề luật sư hay thẻ luật sư vẫn chưa đủ…. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, Văn phòng luật sư ĐẠT ĐIỀN xin gửi đến độc giả bài viết quy định về điều kiện để thành lập công ty luật, hồ sơ cần chuẩn bị và trình tự thủ tục thành lập công ty Luật để quý bạn đọc tham khảo.

1. Điều kiện để thành lập công ty luật

Tại Điều 34 Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012 có quy định như sau: 

1. Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

 1. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.
 2. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

 1. Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.
 2. Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

>>>>>>>>> Nếu các bạn muốn hiểu thêm về THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ DOANH NGHIỆP hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp (Quy định mới 2023)

Theo đó, muốn thành lập công ty luật cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, về tư cách chủ thể

– Là công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, công ty TNHH  2 thành viên trở lên, công ty hợp danh được thành lập hợp pháp.

Thứ hai, về chủ sở hữu công ty

– Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên), các thành viên của công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) phải là luật sư có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo HĐLĐ cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo HĐLĐ cho cơ quan, tổ chức;

– Chủ sở hữu hay các thành viên của công ty sẽ không được phép thành lập tổ chức hành nghề luật sư khác.

Thứ ba, về cơ cấu tổ chức, công ty phải đảm bảo

+ Đối với công ty luật TNHH một thành viên, chủ sở hữu công ty sẽ là Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty;

+ Đối với công ty luật TNHH từ 2 TV trở lên và công ty luật hợp danh, các thành viên sẽ thỏa thuận với nhau để cử ra một thành viên làm Giám đốc công ty;

– Công ty luật phải có trụ sở ở tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi có Đoàn Luật sư mà Chủ sở hữu công ty hoặc ít nhất một trong các thành viên sáng lập của công ty là thành viên;

– Tên của văn phòng luật sư do Chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Bao gồm cụm từ “Công ty luật hợp danh” hoặc “Công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, ví dụ như “Công ty luật TNHH ABC”;

+ Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động;

+ Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty luật

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật luật sư 2006 và Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. thì hồ sơ để thành lập công ty luật bao gồm những giấy tờ như sau:

– Thứ nhất, Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo mẫu thống nhất.

Theo Điều 6  Nghị định 123/2013/NĐ-CP  thì Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm những nội dung chính sau đây: Tên văn phòng luật sư, công ty luật; địa chỉ trụ sở; Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư Trưởng văn phòng luật sư hoặc luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật TNHH MTV) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật TNHH 2 thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người đại diện theo pháp luật; lĩnh vực hành nghề.

– Thứ hai, Điều lệ công ty luật:

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 123/2013/NĐ-CP thì Điều lệ đối với công ty luật gồm những nội dung chính sau: Tên, địa chỉ trụ sở, loại hình công ty luật; lĩnh vực hành nghề, họ  tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật TNHH MTV) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật TNHH 2TV trở lên và công ty luật hợp danh); Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên.

Thủ tục và điều kiện tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật TNHH hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành; Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật TNHH hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật.

– Thứ ba, Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của trưởng văn phòng luật sư hoặc giám đốc công ty luật.

 Như đã phân tích ở phần điều kiện thành lập công ty luật thì giám đốc công ty luật phải có chứng chỉ hành nghề luật sư. Chính vì vậy trong hồ sơ thành lập công ty luật gửi đến Sở Tư pháp yêu cầu phải có bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của giám đốc công ty.

– Thứ tư, các giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư. 

Trong trường hợp thuê hoặc mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể về vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; đối với việc sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

– Thứ năm, Phiếu yêu cầu đặt tên.

3. Trình tự thủ tục thực hiện việc thành lập công ty luật

Vậy thành lập công ty luật như thế nào? Tương tự việc thành lập các công ty khác, việc thành lập công ty luật cũng phải trải qua trình tự đúng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, ngoài ra còn phải tuân thủ về quy trình theo quy định của Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012. Theo quy định tại Điều 35 Luật luật sư 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 thì trình tự thực hiện đăng ký thành lập công ty luật bao gồm:

– Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Như vậy trường hợp của công ty công ty luật gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên hoặc nơi có trụ sở công ty nếu luật sư ở nhiều Đoàn luật sư khác nhau.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Tư pháp sẽ xem xét công ty luật có đủ điều kiện và nộp đủ hồ sơ giấy tờ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp từ chối việc cấp Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp phải có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho công ty luật và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Đoàn luật sư nơi tổ chức hành nghề luật sư đặt trụ sở. Bên cạnh đó, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

– Cơ quan thực hiện. Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

4. Chi phí thành lập công ty luật

Công ty Luật ĐẠT ĐIỀN cung cấp Dịch vụ thành lập công ty luật với Chi phí dịch vụ thành lập công ty trọn gói 5.000.000 đồng:

STT

Nội dung công việc

Chi phí trọn gói

 

 

 

1

Dịch vụ thành lập công ty luật trọn gói. Giá bao gồm:

–      Lệ phí nhà nước

–      Phí dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép

–      Con dấu

–      Chữ ký số 3 năm

–      Phần mềm hóa đơn điện tử

–      Khai báo thuế ban đầu

–      Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử

–      Thông báo mẫu dấu

–      Đăng ký tài khoản ngân hàng cho cty

–      Thông báo tài khoản ngân hàng

–      Đăng ký phát hành hóa đơn

5.000.000 VNĐ

5. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty luật

Trước hết, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty luật bao gồm các giấy tờ sau đây:

 •       Giấy đề nghị thành lập chi nhánh theo mẫu mà pháp luật quy định.
 •       Bản sao quyết định thành lập chi nhánh công ty luật và bản sao về biên bản cuộc họp về việc thành lập chi nhánh của công ty trong đó ghi rõ “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của các tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động theo ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập”.

Các bạn có thể với Công ty Luật ĐẠT ĐIỀN chúng tôi để được cung cấp mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty luật.

 •       Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh cùng những giấy tờ khác liên quan đến người đó như Giấy CMND, thẻ căn cước, Hộ chiếu dùng trong các trường hợp là người nước ngoài hay CMND hết hạn, sơ yếu lý lịch,…
 •       Chứng chỉ hành nghề luật sư của Trưởng chi nhánh theo pháp luật quy định
 •       Bản hợp đồng làm việc của người đứng đầu chi nhánh với công ty mẹ.
 •       Giấy tờ chứng minh trụ sở đặt chi nhánh. Nếu là đất riêng để đặt trụ sở thì cần ghi rõ diện tích sử dụng là bao nhiêu. Nếu thuê nhà thì phải ghi chi tiết vị trí, tọa độ, diện tích đất thuê cũng như mục đích thuê chính là đặt chi nhánh.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ kể trên thì người đại diện theo pháp luật sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương mà chi nhánh đặt trụ sở. Sau đó, Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và gửi trả lại kết quả giống như việc thành lập doanh nghiệp.

6. Dịch vụ tư vấn của Văn phòng Luật sư  ĐẠT ĐIỀN về thành lập công ty luật 

6.1. Lợi ích của khách hàng khi sử dụng Dịch vụ tư vấn thành lập công ty Luật tại Văn phòng Luật sư  ĐẠT ĐIỀN

Văn phòng luật sư  ĐẠT ĐIỀN – Đồng hành pháp lý cùng bạn, lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.

Với những ưu điểm:

 • Đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong xin giấy phép kinh doanh dịch vụ giáo dục sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất và đảm bảo ra kết quả
 • Sự uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng.
 • Công ty Luật ĐẠT ĐIỀNlà nơi có chi phí hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng, tùy thuộc theo từng hình thức dịch vụ
 • Công ty Luật ĐẠT ĐIỀN cung cấp dịch vụ mọi lúc
 • Công ty Luật ĐẠT ĐIỀN sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục. Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để nhận dịch vụ tốt nhất.

6.2. Thắc mắc của khách hàng khi sử dụng Dịch vụ thành lập công ty luật tại Công ty Luật ĐẠT ĐIỀN

Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật?

Thực tế, cả văn phòng luật và công ty luật đều là tổ chức hành nghề luật sư, đều có quyền thực hiện dịch vụ pháp lý cho mọi người, còn việc để được phục vụ pháp lý một cách hiệu quả thì sẽ phụ thuộc vào đội ngũ luật sư, kinh nghiệm, kỹ năng của luật sư của văn phòng luật và công ty luật.

– Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

– Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

Đăng ký thành lập công ty luật ở đâu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty luật sẽ đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

Có được thành lập Công ty nước ngoài tại Việt Nam hay không?

Thành lập công ty luật ở Việt Nam được xem như là một ngành nghề đặc thù thuộc sự quản lý riêng biệt của Sở tư pháp chứ không còn thuộc sự quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư như các ngành nghề kinh doanh khác. Và theo quy định của Luật Luật sư hiện hành thì pháp luật cho phép nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để có thể thành lập công ty.

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết để giải đáp những thắc mắc về thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam tại bài viết: THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT NĂM 2023 . Hy vọng với những chia sẻ ở trên, Công ty Luật ĐẠT ĐIỀN đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về cách thành lập công ty luật, thủ tục thành lập công ty luật, hồ sơ thành lập công ty luật, nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật, thành lập công ty luật nước ngoài tại việt nam, điều kiện để thành lập công ty luật…. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Văn Phòng  Luật sư  ĐẠT ĐIỀN  hoặc  để được tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.

                                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *