Trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa: Bảo đảm trang nghiêm, lịch sự, thuận tiện và thống nhất theo mẫu do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định?

Anh chị cho tôi hỏi trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa cần phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào?

Tất cả luật sư đều phải là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam?

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Điều lệ ban hành kèm Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022 quy định về tư cách thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư của luật sư như sau:

“Điều 28. Tư cách thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư của luật sư

Tất cả luật sư được công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam là thành viên của Đoàn Luật sư nơi minh gia nhập và là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.”

Theo đó, tất cả luật sư được công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam là thành viên của Đoàn Luật sư nơi minh gia nhập và là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của luật sư được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Điều lệ ban hành kèm Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022 quy định về quyền và nghĩa vụ của luật sư như sau:

Điều 29, Quyền, nghĩa vụ của luật sư

1. Quyền của luật sư:

a) Các quyền trong hoạt động hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật;

b) Được Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động hành nghề,

c) Tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử, giới thiệu người ứng cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc, Đại hội luật sư của Đoàn Luật sư, tham gia các cơ quan của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của Đoàn Luật sư; được Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư giới thiệu ứng cử vào các cơ quan dân cử, cơ quan của các tổ chức xã hội khác ở trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật, Điều lệ của các tổ chức;

d) Tham gia các hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư, đề xuất ý kiến về việc củng cố, phát triển tổ chức, hoạt động của Liên đoàn, Đoàn Luật sư;

đ) Giám sát hoạt động của các cơ quan của Liên đoàn, Đoàn Luật sư, kiến nghị biện pháp khắc phục, kiến nghị xử lý vi phạm;

e) Khiếu nại đối với quyết định của các cơ quan của Liên đoàn, Đoàn Luật sư vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

g) Được Liên đoàn, Đoàn Luật sư bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ;

h) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Nội quy Đoàn Luật sư.

2. Nghĩa vụ của luật sư

a) Các nghĩa vụ trong hoạt động hành nghề theo quy định của pháp luật;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các nghị quyết, quyết định, quy định của Liên đoàn và Đoàn Luật sư mà mình là thành viên;

c) Tham gia phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Liên đoàn, Đoàn Luật sư,

d) Tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Liên đoàn và Đoàn Luật sư,

d) Tích cực tham gia hoạt động của Liên đoàn, Đoàn Luật sư; đoàn kết, hợp tác với các luật sư khác để thực hiện tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

e) Tạo điều kiện cho các luật sư thành viên trong tổ chức hành nghề luật sư do mình đứng đầu tham gia các hoạt động của Liên đoàn, Đoàn Luật sư

g) Chấp hành yêu cầu của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về việc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư do mình đứng đầu,

h) Hằng năm báo cáo Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư do mình đứng đầu; báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư do mình đứng đầu theo yêu cầu của Ban Thường vụ Liên đoàn;

i) Giữ gìn uy tín của Liên đoàn, Đoàn Luật sư, luật sư Việt Nam;

k) Nộp phí thành viên đầy đủ và đúng hạn:

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Nội quy Đoàn Luật sư”

Theo đó, Luật sư sẽ có các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

Trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa: Bảo đảm trang nghiêm, lịch sự, thuận tiện và thống nhất theo mẫu do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định? (Hình từ internet)

Luật sư khi tham gia phiên tòa phải đảm bảo trang phục trang nghiêm, lịch sự, thuận tiện và thống nhất?

Căn cứ theo quy định tại Điều 34 Điều lệ ban hành kèm Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022 quy định về trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa như sau:

“Điều 34. Trang phục của luật sư tham gia phiên tòa

1. Luật sư tham gia phiên tòa phải mặc trang phục theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

2. Trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa phải bảo đảm các yêu cầu trang nghiêm, lịch sự, thuận tiện và thống nhất. Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định về mẫu trang phục luật sư tham gia phiên tòa.”

Đồng thời theo hướng dẫn tại Công văn 116/TA-TKTH năm 2011 đã hướng dẫn về trang phục của Luật sư khi tham gia phiên tòa như sau:

Kể từ ngày 10/10/2011, các Luật sư bắt buộc phải mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa theo mẫu: áo veston và quần âu màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám lông chuột do Liên đoàn may thống nhất, đeo huy hiệu có hình biểu tượng logo của Liên đoàn Luật sư bên ngực trái áo trang phục.

Trang phục nói trên được áp dụng chung cho cả Luật sư nam và Luật sư nữ, riêng mùa hè thì có thể không cần mặc áo veston.

Như vậy, quy định về trang phục tại Điều lệ liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành kèm Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022 vẫn giữ nguyên tắc như Điều lệ liên đoàn Luật sư Việt Nam cũ ban hành kèm Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2015 đảm bảo khi tham gia một phiên tòa, trang phục luật sư phải trang nghiêm, lịch sự, thuận tiện và thống nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *